Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje-Kozina za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje-Kozina za obdobje 1986-1990

Predpisi, na katere predpis vpliva